Kunnen verhuurders van panden waarin een illegale hennepkwekerij is ontdekt schade verhalen op verzekeraars?

marijuana-269851_640Verhuurders van woonhuizen en bedrijfspanden worden steeds vaker geconfronteerd met illegale hennepkwekerijen. Illegale hennepkwekerijen zijn een gevaar voor de omgeving. Ze veroorzaken brand en wateroverlast, waardoor verhuurders vaak blijven zitten met een flinke schadepost. Kunnen verhuurders deze schade verhalen op hun verzekeraars? Op 7 oktober jl. heeft het gerechtshof Den Haag een interessante uitspraak gedaan, waarbij het gerechtshof uitvoerig is ingegaan op het begrip “onvoorzien” in polisvoorwaarden. De les die uit dit arrest voor verzekeraars kan worden getrokken is dat zij meer duidelijkheid zouden moeten geven over bepaalde begrippen in de polis, bijvoorbeeld door een omschrijving of toelichting op te nemen in de polis. Het uitblijven hiervan kan nadelige gevolgen hebben voor verzekeraars. De feiten waren als volgt.

Continue Reading


Verplichte registratie van onderhandse pandaktes bij de Belastingdienst: hoe werkt dit?

Sinds jaar en dag vragen partijen die een financiering verstrekken zekerheidsrechten in de vorm van pandrechten van de kredietnemer. Er zijn twee vormen van pandrechten: pandrecht op vorderingen en pandrecht op roerende zaken (alle zaken die niet onroerend zijn). In het laatste geval kan weer een onderscheid worden gemaakt tussen een pandrecht waarbij de roerende zaak in de macht van de pandhouder (de verstrekker van de financiering) wordt gebracht of waarbij de roerende zaak in de macht van de pandgever (de kredietnemer) wordt gebracht.

Pandaktes op vorderingen en pandaktes op roerende zaken die niet in de macht van de pandhouder (de verstrekker van de financiering) worden gebracht en welke onderhands worden gevestigd (dus zonder tussenkomst van de notaris) moeten worden geregistreerd bij de Belastingdienst.

Continue Reading


Verrassing in algemene voorwaarden

Op veel handelstransacties worden algemene  voorwaarden van toepassing verklaard, maar partijen weten vaak niet wat er allemaal in deze kleine lettertjes is opgenomen. In de praktijk zien we dat algemene voorwaarden nauwelijks worden gelezen. Algemene voorwaarden zijn pas aan de orde wanneer er een geschil is, maar ook dan wordt vaak vergeten wat er nu precies is opgenomen in de algemene voorwaarden met alle gevolgen van dien. Ook door de partij die de algemene voorwaarden gebruikt. Zo ook in de een zaak bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Continue Reading


Criterium bestuurdersaanprakelijkheid (toch) niet verzwaard

Afgelopen decennia heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtsprekende instantie in Nederland,  diverse uitspraken gedaan waarin criteria zijn ontwikkeld wanneer je als bestuurder van bijvoorbeeld een  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in privé aansprakelijk kan worden gehouden voor de schulden van die desbetreffende vennootschap.

In het geval dat een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis (wanprestatie) of een onrechtmatige daad pleegt, is het uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is, naast aansprakelijkheid van de vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Er gelden voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap dan ook hogere eisen dan in het algemeen het geval is.

Continue Reading


Pas op voor ambtshalve toetsing algemene voorwaarden!

SentencingHet hanteren van algemene voorwaarden bij consumententransacties verdient mede door Europese regelgeving bijzondere aandacht.

Bedingen in algemene voorwaarden waarbij de rechten van consumenten te veel worden ingeperkt kunnen onder omstandigheden worden aangemerkt als oneerlijke bedingen in de zin van de Europese Richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1983 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna: “de Richtlijn oneerlijke bedingen”).

Continue Reading


Informatiegaranties bij overname: geen garantie bij ontbreken due diligence- / boekenonderzoek

Bij de (ver)koop van aandelen worden in de bijlage bij de koopovereenkomst vaak “standaard”garanties opgenomen. Een voorbeeld van een garantie is de informatiegarantie: een dergelijke garantie dient de koper te beschermen tegen onjuiste en/of onvolledige informatie van de verkoper. In de praktijk zien wij wel dat dergelijke bepalingen door partijen zonder na te denken in de (bijlage bij de) overeenkomst worden opgenomen. Maar wat nu als er een beroep op een dergelijke garantie wordt gedaan terwijl er geen, althans onvoldoende onderzoek is gedaan?

Continue Reading


Nieuwe regelgeving arbitrage, ook van belang voor algemene voorwaarden!

fluitArbitrage is de laatste tijd weer veel in het nieuws. Logisch, we zitten midden in het WK voetbal. Onterechte penalty’s, doellijntechnologie en een spray voor een muurtje. En niet te vergeten de vraag of scheidsrechters beelden moeten kunnen terug kijken of niet. Er wordt veel over gesproken. Er is ook een andere vorm van arbitrage, namelijk de arbitrage als vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Er is nieuwe arbitrageregelgeving onderweg. Deze nieuwe regelgeving kan gevolgen hebben voor uw algemene voorwaarden.

Continue Reading


Doet u zaken met consumenten? Let op: nieuwe regelgeving!

Doet u zaken met consumenten? Let op: nieuwe regelgeving!

Vandaag (13 juni 2014) treedt nieuwe consumentenwetgeving in werking. Deze nieuwe wetgeving heeft ook gevolgen voor ondernemers met een webwinkel. Zie dit artikel voor de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers met een webwinkel.

Ook als u op een andere manier zaken doet met consumenten, bijvoorbeeld door middel van telefonische marketing of verkoop aan de deur, dan dient u rekening te houden met veranderende regelgeving. Deze nieuwe regels beogen de consumenten meer bescherming te bieden bij het aanschaffen van producten of diensten. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht.

Continue Reading


Ondernemers met een webwinkel opgelet!

Webwinkels zijn nog steeds populair. Er zijn voor ondernemers veel voordelen aan de exploitatie van een webwinkel, maar niet iedereen realiseert zich dat voor webwinkels wettelijke regelingen gelden.

Vanaf 13 juni 2014 geldt er nieuwe consumentenwetgeving. Deze nieuwe wetgeving heeft ook gevolgen voor ondernemers met een webwinkel. Ondernemers moeten zorgen dat hun webwinkel vanaf 13 juni 2014 aan deze nieuwe regels voldoet. Veel regels blijft hetzelfde, maar er zijn ook veranderingen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Continue Reading