Is een assurantiemakelaar aansprakelijk jegens een verzekeringnemer voor onderverzekering?

Inleiding
Van onderverzekering is sprake wanneer de verzekerde som lager is dan de werkelijke waarde. Bij onderverzekering kan een verzekeraar niet worden verplicht tot meer schadevergoeding dan het bedrag van de verzekerde som. In dit geval vindt vergoeding van de schade naar evenredigheid plaats, waardoor de verzekeringnemer met een deel van de schade blijft zitten. De verzekerde som dient dus met zorg te worden vastgesteld.

Maar wat als er toch sprake blijkt te zijn van onderverzekering? Kan dan een assurantiemakelaar die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de verzekering aansprakelijk worden gesteld? Het hof Amsterdam heeft hierover op 25 februari jl. een uitspraak gedaan. De feiten waren als volgt.

Continue Reading


Wie is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dieren?

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een bezitter van een dier in beginsel aansprakelijk is voor door dit dier aangerichte schade (artikel 6:179 BW). Wordt dit dier gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid op degene die dit bedrijft uitoefent (artikel 6:181 BW). Niet de bezitter is de aansprakelijke persoon, maar degene die het bedrijf uitoefent. Soms is het lastig te bepalen wanneer er sprake is van ‘uitoefening van een bedrijf’. Dit kan leiden tot lastige aansprakelijkheidsvraagstukken, zo ook in onderhavige zaak.

Continue Reading