Kunnen verhuurders van panden waarin een illegale hennepkwekerij is ontdekt schade verhalen op verzekeraars?

marijuana-269851_640Verhuurders van woonhuizen en bedrijfspanden worden steeds vaker geconfronteerd met illegale hennepkwekerijen. Illegale hennepkwekerijen zijn een gevaar voor de omgeving. Ze veroorzaken brand en wateroverlast, waardoor verhuurders vaak blijven zitten met een flinke schadepost. Kunnen verhuurders deze schade verhalen op hun verzekeraars? Op 7 oktober jl. heeft het gerechtshof Den Haag een interessante uitspraak gedaan, waarbij het gerechtshof uitvoerig is ingegaan op het begrip “onvoorzien” in polisvoorwaarden. De les die uit dit arrest voor verzekeraars kan worden getrokken is dat zij meer duidelijkheid zouden moeten geven over bepaalde begrippen in de polis, bijvoorbeeld door een omschrijving of toelichting op te nemen in de polis. Het uitblijven hiervan kan nadelige gevolgen hebben voor verzekeraars. De feiten waren als volgt.

Continue Reading


Pas op voor ambtshalve toetsing algemene voorwaarden!

SentencingHet hanteren van algemene voorwaarden bij consumententransacties verdient mede door Europese regelgeving bijzondere aandacht.

Bedingen in algemene voorwaarden waarbij de rechten van consumenten te veel worden ingeperkt kunnen onder omstandigheden worden aangemerkt als oneerlijke bedingen in de zin van de Europese Richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1983 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna: “de Richtlijn oneerlijke bedingen”).

Continue Reading


Is een assurantiemakelaar aansprakelijk jegens een verzekeringnemer voor onderverzekering?

Inleiding
Van onderverzekering is sprake wanneer de verzekerde som lager is dan de werkelijke waarde. Bij onderverzekering kan een verzekeraar niet worden verplicht tot meer schadevergoeding dan het bedrag van de verzekerde som. In dit geval vindt vergoeding van de schade naar evenredigheid plaats, waardoor de verzekeringnemer met een deel van de schade blijft zitten. De verzekerde som dient dus met zorg te worden vastgesteld.

Maar wat als er toch sprake blijkt te zijn van onderverzekering? Kan dan een assurantiemakelaar die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de verzekering aansprakelijk worden gesteld? Het hof Amsterdam heeft hierover op 25 februari jl. een uitspraak gedaan. De feiten waren als volgt.

Continue Reading


SCHADEVERZEKERAAR KAN AAN WERKNEMER BETAALDE SCHADEVERGOEDING NIET VERHALEN OP UITZENDKRACHT

Een werknemer raakt als inzittende gewond bij een auto-ongeval. De auto werd bestuurd door een uitzendkracht. De schadeverzekeraar van werknemer probeert de aan de werknemer uitgekeerde schade te verhalen op de uitzendkracht.

De kantonrechter wijst de vordering af, omdat regres afstuit op het bepaalde in art. 7:962 lid 3 BW. In dit artikel is bepaald dat de verzekeraar in beginsel geen recht van verhaal heeft op degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever als verzekerde.

Schadeverzekeraar stelt dat geen sprake is van een duurzame arbeidsrelatie en gaat in beroep.

De vraag is dus of de uitzendkracht moet worden beschouwd als degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever, ondanks dat hij slechts is ingeleend.

Continue Reading