Afgelopen decennia heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtsprekende instantie in Nederland,  diverse uitspraken gedaan waarin criteria zijn ontwikkeld wanneer je als bestuurder van bijvoorbeeld een  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in privé aansprakelijk kan worden gehouden voor de schulden van die desbetreffende vennootschap.

In het geval dat een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis (wanprestatie) of een onrechtmatige daad pleegt, is het uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is, naast aansprakelijkheid van de vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Er gelden voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap dan ook hogere eisen dan in het algemeen het geval is.

Eind vorig jaar (op 23 november 2012) deed de Hoge Raad opnieuw een uitspraak die door diverse juristen en advocaten zodanig werd geïnterpreteerd dat zij stelden dat de aansprakelijkheidsmaatstaf (uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid) werd verlicht.

Alhoewel in de literatuur al door sommige schrijvers werd aangenomen dat deze conclusie niet juist was, heeft de Hoge Raad zich recent (op 5 september 2014) over deze zaak uitgesproken en één en ander opgehelderd.

 

De Hoge Raad concludeerde dat in het geval dat er sprake is van een normschending door iemand die (ook) bestuurder van een vennootschap is, bij de beoordeling of de betrokkene in privé aansprakelijk gesteld kan worden gesteld, gekeken moet worden of de betrokkene bij de verweten normschending heeft gehandeld bij zijn taakvervulling als bestuurder van zijn vennootschap of als deskundig bemiddelaar (dienstverlener).

Indien betrokkene heeft gehandeld in strijd met een op hem in die hoedanigheid van deskundig bemiddelaar (dienstverlener) rustende zorgvuldigheidsnorm, kan hij / zij in dat kader aansprakelijk worden gesteld en geldt er in dat geval geen verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf (zoals hierboven weergegeven).

Indien echter sprake is van handelen van de betrokkene bij zijn taakvervulling als bestuurder van een vennootschap, dient de vraag of hij / zij ook persoonlijk aansprakelijk is voor de schade die de andere partij lijdt, (nog) steeds overeenkomstig de verzwaarde maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid worden beantwoord.

Scherp Advocaten kan niet anders stellen dat dit een terechte conclusie van de Hoge Raad is. Dit neemt niet weg dat de scheidslijn niet eenvoudig te trekken valt; mocht u advies in dezen nodig hebben dan adviseren wij u hierbij contact met ons op te nemen.