Webwinkels zijn nog steeds populair. Er zijn voor ondernemers veel voordelen aan de exploitatie van een webwinkel, maar niet iedereen realiseert zich dat voor webwinkels wettelijke regelingen gelden.

Vanaf 13 juni 2014 geldt er nieuwe consumentenwetgeving. Deze nieuwe wetgeving heeft ook gevolgen voor ondernemers met een webwinkel. Ondernemers moeten zorgen dat hun webwinkel vanaf 13 juni 2014 aan deze nieuwe regels voldoet. Veel regels blijft hetzelfde, maar er zijn ook veranderingen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Informatieverplichtingen

Ondernemers met een webwinkel hebben de plicht consumenten voorafgaand aan een bestelling te informeren over: de voornaamste kenmerken van de producten of diensten;de identiteit van de ondernemer;het vestigings- en kantooradres van de ondernemer;de totale prijs (inclusief belastingen);de wijze van betaling, levering en uitvoering;de termijn waarbinnen de producten of diensten worden geleverd;informatie over het herroepingsrecht (bedenktijd) en indien beschikbaar het telefoonnummer, e-mailadres en faxnummer van ondernemer.

Met ingang van 13 juni 2014 dient de ondernemer de consument ook te wijzen op de wettelijke garanties die de consument heeft. Ook moet de ondernemer een modelformulier beschikbaar stellen voor consumenten. Dit formulier kan de consument invullen als hij van het herroepingsrecht (bedenktijd) gebruik wil maken.

De ondernemer dient de consument ook te informeren over eventuele kosten van retourzending. Dient de consument te betalen, maar is hij of zij daarover niet geinformeerd, dan betaalt de ondernemer de kosten voor het terugsturen.

Eisen aan bestelproces

Met ingang van 13 juni 2014 gelden ook nieuwe eisen voor het bestelproces in een webwinkel. Zo mogen extra opties waar de consument voor moet betalen (denk aan verzekeringen of cadeauverpakkingen) niet vooraf zijn aangevinkt. De consument dient zelf de keuze te maken en het moet de consument duidelijk zijn wat de extra kosten zijn. Wanneer er vervolgens door de consument op een bestelknop wordt geklikt, moet het voor de consument duidelijk zijn dat er een betalingsverplichting wordt aangegaan. Als aan deze verplichting niet is voldaan, dan is de consument niet gebonden aan de bestelling.

De ondernemer mag voor een bepaalde betaalmethode administratiekosten in rekening brengen. De consument dient echter voorafgaand aan het gebruik van de betaalmethode geïnformeerd te worden over de hoogte van de kosten. Bovendien mag de ondernemer alleen die kosten aan de consument in rekening brengen die hij zelf moet maken.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is in het leven geroepen om consumenten die via een webwinkel een product of dienst hebben aangeschaft te beschermen en een extra bedenktermijn te verschaffen. Na ontvangst van de producten kan een consument de overeenkomst binnen een bepaalde termijn zonder opgaaf van redenen ontbinden. De termijn was 7 werkdagen, maar wordt per 13 juni 2014 verlengd naar 14 kalenderdagen. Deze 14 kalenderdagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt. Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument bestelt.

Bestelt de consument verschillende producten tegelijk, maar vindt de levering op verschillende momenten plaats? De bedenktijd gaat dan pas in nadat het laatste product van de bestelling is geleverd.

Niet in alle gevallen kan de consument gebruik maken van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • producten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft (bijvoorbeeld goud);
  • producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (maatwerk);
  • producten die persoonlijk van aard zijn;
  • producten die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld elektriciteit);
  • producten die snel kunnen bederven of verouderen (bijvoorbeeld voedsel of bloemen);
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de consument de verzegeling heeft verbroken.

Voor maatwerk is het vereist dat de consument zélf aangeeft hoe het product eruit moet zien, welke kleur het heeft et cetera. De categorie ‘producten die van persoonlijke aard zijn’ is een lastige, waarschijnlijk werd hiermede bedoeld lingerie en cosmetica. Met ingang van 13 juni 2014 wordt dit aangepast. In de nieuwe regeling is opgenomen dat producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne uitgezonderd, maar alléén als de verzegeling is verbroken.

Informatieverplichting herroepingsrecht

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt dient de ondernemer de consument (voorafgaand aan de plaatsing van een bestelling) te informeren over het herroepingsrecht. Dit gebeurt veelal op de website van de webwinkel of in de algemene voorwaarden. Het is uitermate belangrijk dat de ondernemer de consument over de juiste termijn voor het inroepen van het herroepingsrecht, namelijk 14 kalenderdagen per 13 juni 2014. Voldoet de ondernemer niet aan zijn informatieverplichtingen over het herroepingsrecht, dan wordt de bedenktijd verlengd met maximaal 12 maanden. De consument heeft dan maximaal 12 maanden de tijd om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

De ondernemer met een webwinkel doet er goed aan om de webwinkel te (laten) toetsen aan de nieuwe consumentenregelgeving. Niet naleving van deze regelgeving kan vervelende gevolgen hebben voor de ondernemer, variërend van niet-gebondenheid van de consument aan de overeenkomst tot door de Autoriteit Consument & Markt op te leggen boetes.