Is een assurantiemakelaar aansprakelijk jegens een verzekeringnemer voor onderverzekering?

Inleiding
Van onderverzekering is sprake wanneer de verzekerde som lager is dan de werkelijke waarde. Bij onderverzekering kan een verzekeraar niet worden verplicht tot meer schadevergoeding dan het bedrag van de verzekerde som. In dit geval vindt vergoeding van de schade naar evenredigheid plaats, waardoor de verzekeringnemer met een deel van de schade blijft zitten. De verzekerde som dient dus met zorg te worden vastgesteld.

Maar wat als er toch sprake blijkt te zijn van onderverzekering? Kan dan een assurantiemakelaar die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de verzekering aansprakelijk worden gesteld? Het hof Amsterdam heeft hierover op 25 februari jl. een uitspraak gedaan. De feiten waren als volgt.

Continue Reading


Wie is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dieren?

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een bezitter van een dier in beginsel aansprakelijk is voor door dit dier aangerichte schade (artikel 6:179 BW). Wordt dit dier gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid op degene die dit bedrijft uitoefent (artikel 6:181 BW). Niet de bezitter is de aansprakelijke persoon, maar degene die het bedrijf uitoefent. Soms is het lastig te bepalen wanneer er sprake is van ‘uitoefening van een bedrijf’. Dit kan leiden tot lastige aansprakelijkheidsvraagstukken, zo ook in onderhavige zaak.

Continue Reading


Boetebedingen in overeenkomsten; aanvullende schadevergoeding mogelijk?

Op 7 februari jl. heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over het opnemen van een boetebeding in een overeenkomst.

In de praktijk zien we veel overeenkomsten met boetebedingen. In de overeenkomst is dan opgenomen dat indien één van de partijen tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst deze partij een boete van een vaak hoog bedrag is verschuldigd.

In de wettelijke regeling over contractuele boetes is (in artikel 6:92 lid 2 BW) bepaald dat de contractuele boete in plaats treedt van de schadevergoeding. Tevens is in de wettelijke regeling bepaald (artikel 6:94 lid 2 BW) dat de rechter aanvullende schadevergoeding naast de contractuele boete kan toekennen.

Partijen mogen afwijkende afspraken maken, maar dit gebeurt in de praktijk niet altijd op een juiste manier, zo ook in deze zaak.

Continue Reading


SCHADEVERZEKERAAR KAN AAN WERKNEMER BETAALDE SCHADEVERGOEDING NIET VERHALEN OP UITZENDKRACHT

Een werknemer raakt als inzittende gewond bij een auto-ongeval. De auto werd bestuurd door een uitzendkracht. De schadeverzekeraar van werknemer probeert de aan de werknemer uitgekeerde schade te verhalen op de uitzendkracht.

De kantonrechter wijst de vordering af, omdat regres afstuit op het bepaalde in art. 7:962 lid 3 BW. In dit artikel is bepaald dat de verzekeraar in beginsel geen recht van verhaal heeft op degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever als verzekerde.

Schadeverzekeraar stelt dat geen sprake is van een duurzame arbeidsrelatie en gaat in beroep.

De vraag is dus of de uitzendkracht moet worden beschouwd als degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever, ondanks dat hij slechts is ingeleend.

Continue Reading


WEBWINKELEIGENAREN: LET OP UW INFORMATIEPLICHT!

De Nederlandse bevolking koopt ieder jaar meer online. Uit onderzoek van de Belangenvereniging Thuiswinkel.org blijkt dat ondanks de aanhoudende economische crisis en een laag consumentenvertrouwen in 2013 de online markt ten opzichte van 2012 weer met 8% is gegroeid. Online ligt er dus een grote markt maar het is voor de ondernemer soms lastig om na te gaan of zijn of haar webwinkel aan alle juridische regels voldoet.

Want alhoewel ondernemers gebruik kunnen maken van ‘standaard’ voorwaarden van bijvoorbeeld voornoemde Belangenvereniging, dient de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst nog steeds in haar aanbod extra informatie te verschaffen. Deze informatie moet zodanig zijn dat het de consument duidelijk maakt wat haar/zijn rechten en verplichtingen zijn. Continue Reading


ADVOCAAT OF RECHTSBIJSTANDVERZEKERING?

Iedereen met een rechtsbijstandverzekering heeft in beginsel het recht om in een procedure een eigen advocaat te kiezen in plaats van een door de rechtsbijstandverzekeraar ingeschakelde advocaat of jurist. Dit recht op vrije advocaatkeuze werd echter beperkt door diverse rechtsbijstandverzekeraars, waaronder Das Rechtsbijstand. Continue Reading