Sinds jaar en dag vragen partijen die een financiering verstrekken zekerheidsrechten in de vorm van pandrechten van de kredietnemer. Er zijn twee vormen van pandrechten: pandrecht op vorderingen en pandrecht op roerende zaken (alle zaken die niet onroerend zijn). In het laatste geval kan weer een onderscheid worden gemaakt tussen een pandrecht waarbij de roerende zaak in de macht van de pandhouder (de verstrekker van de financiering) wordt gebracht of waarbij de roerende zaak in de macht van de pandgever (de kredietnemer) wordt gebracht.

Pandaktes op vorderingen en pandaktes op roerende zaken die niet in de macht van de pandhouder (de verstrekker van de financiering) worden gebracht en welke onderhands worden gevestigd (dus zonder tussenkomst van de notaris) moeten worden geregistreerd bij de Belastingdienst.

De voornaamste reden waarom voornoemde pandaktes geregistreerd dienen te worden bij de Belastingdienst, is volgens de Hoge Raad het voorkomen van antedateren. Door de registratie wordt bewijs verkregen van de datum van vestiging van het pandrecht. De inhoud van de aktes wordt aldus niet geregistreerd.

Het aanbieden van pandaktes aan de Belastingdienst ter registratie is niet ingewikkeld. De ondertekende pandakte (of een kopie van deze akte) kan persoonlijk worden afgegeven bij of per post worden opgestuurd naar het belastingkantoor dat de akten registreert.

Indien de akte persoonlijk wordt afgegeven geldt als datum van registratie de dag waarop de akte wordt afgegeven; indien de akte per post wordt opgestuurd, geldt de dag waarop de Belastingdienst de akte heeft ontvangen.

Sinds kort kan de akte niet meer bij het plaatselijke belastingkantoor worden geregistreerd maar alleen nog bij het belastingkantoor in Rotterdam. Voor meer informatie over dit belastingkantoor verwijzen wij u naar de link op de website van de Belastingdienst.