De Nederlandse bevolking koopt ieder jaar meer online. Uit onderzoek van de Belangenvereniging Thuiswinkel.org blijkt dat ondanks de aanhoudende economische crisis en een laag consumentenvertrouwen in 2013 de online markt ten opzichte van 2012 weer met 8% is gegroeid. Online ligt er dus een grote markt maar het is voor de ondernemer soms lastig om na te gaan of zijn of haar webwinkel aan alle juridische regels voldoet.

Want alhoewel ondernemers gebruik kunnen maken van ‘standaard’ voorwaarden van bijvoorbeeld voornoemde Belangenvereniging, dient de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst nog steeds in haar aanbod extra informatie te verschaffen. Deze informatie moet zodanig zijn dat het de consument duidelijk maakt wat haar/zijn rechten en verplichtingen zijn.

Informatie die tijdig (en dus voordat de overeenkomst wordt gesloten) op een duidelijke en begrijpelijke wijze moet worden verstrekt is in beginsel en uitzonderingen daargelaten (zoals indien bijvoorbeeld hoofdzakelijk levensmiddelen worden afgeleverd) onder andere:

 

  1. de identiteit en – indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan – het adres van de verkoper;
  2. de belangrijkste kenmerken van de door de consument aan te kopen zaak;
  3. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de door de consument aan te kopen zaak;
  4. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;
  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koopovereenkomst;
  6. het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig de artikelen 7:46d lid 1 en 46e BW;
  7. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;
  8. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  9. voor zover van toepassing, in geval de koopovereenkomst strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken: de minimale duur van de overeenkomst.

Naast deze informatie moet de ondernemer aan de koper tijdig bij de nakoming van de koopovereenkomst en, voor zover het niet aan derden af te leveren zaken betreft, uiterlijk bij de aflevering, op duidelijke en begrijpelijke wijze nog meer informatie verstrekken.

De juridische consequenties van het niet verschaffen van bepaalde informatie kan zeer verstrekkend zijn.

Zo kan indien niet aan een bepaalde informatieplicht is voldaan de termijn van het herroepingsrecht (het recht van de consument om – uitzonderingen daargelaten – zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden) worden verlengd van zeven werkdagen naar drie maanden.

Er ligt op dit moment in de Eerste Kamer een wetsvoorstel dat voornoemde herroepingstermijnen zelfs verder oprekt: van veertien dagen indien aan de informatieplicht is voldaan tot een maximum van twaalf maanden indien de ondernemer niet de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Kortom, werk aan de winkel voor eigenaren van webwinkels: check (of laat checken) de voorwaarden en wijze waarop u online overeenkomsten sluit.