In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een bezitter van een dier in beginsel aansprakelijk is voor door dit dier aangerichte schade (artikel 6:179 BW). Wordt dit dier gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid op degene die dit bedrijft uitoefent (artikel 6:181 BW). Niet de bezitter is de aansprakelijke persoon, maar degene die het bedrijf uitoefent. Soms is het lastig te bepalen wanneer er sprake is van ‘uitoefening van een bedrijf’. Dit kan leiden tot lastige aansprakelijkheidsvraagstukken, zo ook in onderhavige zaak.

Een in Engeland woonachtige bezitter van een paard heeft haar paarden ondergebracht in een manege. Hiervoor heeft de bezitter een stalovereenkomst gesloten met de manege. De stalovereenkomst zag uitdrukkelijk niet op deelname aan lessen in de manege. In de overeenkomst is bepaald de bezitter jegens de manege en derden aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door haar paarden.

Gedurende een half jaar verbleef de bezitter in Nederland. Zij bezocht regelmatig de manage, onder meer om te rijden op twee jonge paarden. Zij wilde deze paarden africhten en trainen. Omdat de bezitter geen ervaring had met het rijden op en het trainen en africhten van jonge paarden, heeft zij tegen betaling les genomen bij een instructeur van de manege.

Na afloop van een van de lessen is de instructeur met de bezitter meegelopen naar de poetsplaats van de manege om de bezitter te laten zien hoe het longeren met een enkele lijn werkt. Kort gezegd loopt een paard bij het longeren aan een longe (riem/touw) om een persoon heen. De bezitter deed dit altijd met een dubbele lijn. De instructeur had de bezitter geadviseerd dit met een enkele lijn te gaan doen. Het betreffende paard vond dit een minder goed idee en heeft naar de instructeur getrapt en net boven zijn knie geraakt, waardoor de instructeur blijvend knieletsel heeft opgelopen.

De bezitter heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor schade die wordt veroorzaakt door haar paarden. Ook de manege heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Beide verzekeraars weigeren echter aansprakelijkheid voor het ongeval te erkennen.

Wie is nu aansprakelijk voor de schade van de instructeur? De bezitter van het paard of de manege? Partijen en hun verzekeraars komen er niet uit en starten een procedure bij de rechtbank Oost-Brabant.

Volgens de bezitter is de manege aansprakelijk, omdat de manege het paard onder zich had om het te beleren. Voorts is de bezitter van mening dat de door haar gevolgde lessen een op financieel profijt gerichte bedrijfsactiviteit van de manege vormden. De manege verweert zich onder meer met de stelling dat de bezitter het paard zelf wilde trainen en de stelling dat het ongeval niet tijdens de les plaatsvond

De rechtbank hecht bijzonder belang aan de tussen partijen gesloten stalovereenkomst, waarin is opgenomen dat bezitter aansprakelijk was jegens de stalhouder en derden voor schade die zou worden veroorzaakt door de eigen gedragingen van haar paard. Dat het paard tegen betaling bij de manege was gestald, leid volgens de rechtbank nog niet tot een verschuiving van de aansprakelijkheid naar de manege. Uit de parlementaire geschiedenis van artikel 6:181 BW blijkt volgens de rechtbank immers dat onder het bedrijfsmatig gebruiken van dieren niet moet worden begrepen het bedrijfsmatig bewaren (stallen) van dieren voor een ander. Omdat slechts sprake is van geringe bemoeienis van de instructeur met de training is volgens de rechtbank geen sprake geweest van bedrijfsmatig gebruik van dit paard door de manege en is dus geen sprake van risicoaansprakelijkheid van de manage voor de schade van de instructeur.

Los van de vraag of deze uitspraak juist is, leidt toepassing van artikel 6:181 BW niet altijd tot een verschuiving van de aansprakelijkheid van de bezitter naar een bedrijfsmatige gebruiker. In bepaalde gevallen blijft het dus lastig om te bepalen wanneer er sprake is van  ‘uitoefening van een bedrijf’.

Rechtbank Oost-Brabant, 27 februari 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:868